Aho­oj vodá­ci!🛶

Čeká nás dal­ší spo­leč­ná plav­ba.

Rádi bys­te jeli s mlá­de­ží na vodu, ale vaši mlá­dež pře­mlou­vá­te mar­ně? Pojeď­te s námi!

Chys­tá­me mlá­dež­nic­kou akci ote­vře­nou všem vodá­kům. V ter­mí­nu 18. – 22. čer­ven­ce poje­de­me řeku Ota­vu.😁 Plá­nu­je­me akci „rodin­né­ho“ cha­rak­te­ru, počet účast­ní­ků je ome­zen 8 lodě­mi, tedy na 16 lidí.

Nevěš­te hla­vu, jest­li neví­te, koho k sobě na loď. Kaž­dý den se bude­me stří­dat, abychom se všich­ni pozna­li. 😉

Chut­nou a pes­trou stra­vu zajis­tí­me. 😋 Cena 2000Kč zahr­nu­je jíd­lo, uby­to­vá­ní, lodě a pří­slu­šen­ství (pád­la, ves­ty a bare­ly, …). Věci si letos pove­ze­me v lodích! Počí­tej­te pro­to s tím, že si bude­te muset sba­lit do 50l bare­lu.

Sraz bude v pon­dě­lí 18. čer­ven­ce v 12h. bude­me vyrá­žet z Pra­hy auto­bu­sem na Rabí a odtud se spo­leč­ně vydá­me do kem­pu, ze kte­ré­ho v úte­rý ráno vyplu­je­me za dob­ro­druž­stvím. 🛶

Při­hla­šo­vat se může­te na tom­to odka­zu: https://forms.gle/JTc7dkqbzoJy3EKNA

S jaký­mi­ko­li dota­zy se může­te obrá­tit na Natál­ku Urbán­ko­vou, tel. 722 086 214, email natalkaurbankova@seznam.cz .

Těší se na vás

Natál­ka Urbán­ko­vá, Vašek Jelí­nek a Hon­za Kopři­va

Veš­ke­ré infor­ma­ce nalez­ne­te na face­boo­ko­vé udá­los­ti.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 25. dubna 2022.

Přihlásit se na akci