Smí­še­ná bojo­vá umě­ní? Archi­tek­to­nic­ko-výtvar­ná díl­na? Kurz ino­va­tiv­ních stol­ních her?
Ano. A to vše Pod jed­nou stře­chou!

Vyber si kurz, ve kte­rém se v prů­bě­hu týd­ne zdo­ko­na­líš. Kro­mě toho tě čeka­jí inter­ak­tiv­ní a zábav­né duchov­ní pro­gra­my pod vede­ním Anny Pokor­né a spous­ty dal­ší­ho pro­gra­mu. Hry, pro­cház­ky, zpí­vá­ní..

Ale hlav­ně. Ty lidi! A to mís­to. No zkrát­ka KEMP.

Veš­ke­ré info na webu.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 5. května 2022.

Přihlásit se na akci