Je před námi dal­ší léto a s létem při­chá­zí i legen­dár­ní akce: Let­ní kemp mlá­de­že pod jed­nou stře­chou ve Str­mi­lo­vě🥳 Na co se můžeš těšit ten­to rok?

V prů­bě­hu týd­ne tě bude pro­vá­zet 1 kurz, kte­rý si zvo­líš při při­hla­šo­vá­ní. Na výběr je letos: Slam poet­ry s Matě­jem Hla­dí­kem 🎤, Tanec s Adélou Kuče­ro­vou 🕺 a Electro lab s Jose­fem Zema­nem 📻 . Kro­mě kur­zů tě ale bude čekat ješ­tě spous­ta růz­ných worksho­pů, kde si budeš moct vyzkou­šet nové věci nebo jen tak blb­nout, bib­lic­ký pro­gram s viká­řem Richar­dem Vla­sá­kem 📜 a spous­ta dal­ší zába­vy ve for­mě des­ko­vek, her ven­ku ⚽, poví­dá­ní, zpí­vá­ní 🎻, čajo­ven, gri­lo­vá­ní🔥, ale i výle­tu🩱.

Celý kemp bude pro­bí­hat ve Str­mi­lo­vě, kde bude­me spo­leč­ně uby­to­va­ní na míst­ní základ­ní ško­le, tak­že sta­čí vzít si s sebou spa­cák a kari­mat­ku a pak už se jen těšit na hez­ké pro­stře­dí, plno kama­rá­dů a dob­ré jíd­lo🍴.

Tak nevá­hej a při­hlas se! Domluv se s kama­rá­dy a při­jeď­te spo­lu.

Bliž­ší infor­ma­ce o kur­zech i celé akci najdeš na našich webo­vých strán­kách: http://kemp.semcr.cz/2021/, sle­do­vat nás ale můžeš i na soci­ál­ních sítích: https://www.instagram.com/letnikempmladeze/https://www.facebook.com/kempstrmilov

Kemp bude v ter­mí­nu: 4. – 11. 7. 2021 a je určen pro mlá­dež ve věku 14–25 let

My už se těší­me!
KEMPtým

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. června 2021.

Přihlásit se na akci