Kemp! Srdeč­ní zále­ži­tost. ❤️ Při­je­deš jed­nou, při­je­deš podru­hé, potře­tí. Cosi Tě tam táh­ne. Ono to totiž sto­jí za to. Tak při­jeď i Ty, nech se vtáh­nout. 🏃‍♂️🏃

Letos se můžeš celý týden věno­vat kur­zu diva­dla 🎭, kur­zu pře­ži­tí a prv­ní pomo­ci 🏝️ nebo medi­ál­ní­mu kur­zu🎙️📺. Všech­ny postup­ně před­sta­ví­me na strán­ce Kem­pu, tak sle­duj i tu. 👀Mimo kur­zu si můžeš vybrat ze širo­ké šká­ly dílen a taky bude­me mít spo­leč­ný bib­lic­ký pro­gram. 🤔 Večer pak spo­leč­né pro­gra­my, hry, oheň 🔥, v sobo­tu výlet. 🎒 Ve vol­ném čase čajov­na 🍵, des­kov­ky 🎲, zpí­vá­ní 🎶, sezna­mo­vá­ní s pri­ma lid­mi. 👨‍👩‍👧‍👦

Záze­mí máme ve str­mi­lov­ské ško­le 🏡, tak­že spa­ní pod stře­chou na vlast­ní kari­mat­ce, k tomu sprchy ⛲, tělo­cvič­ny ⛹️‍♀️🤾‍♂️, jídel­na se skvě­lým jíd­lem 🍽️, ved­lej­ší zahra­da 🌷, míst­ní hřiš­tě ⚽ a kino 📽️, to vše nám bude k dis­po­zi­ci.

Nenech si to ujít, zapiš si ter­mín 📆 a už brzy se budeš moci při­hlá­sit. A vez­mi s sebou kámo­še! 👨‍🦰 Klid­ně nevě­ří­cí­ho, jsme ote­vře­ní a nad nikým se nepo­hor­šu­je­me. 😉 Akce je urče­na lidem od 14 do 25 let.

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 14. června 2020.