Proč zvyk­li jsme si snad­no žít a málo pře­mýš­let? Oč v budouc­nos­ti má nám jít a jak se změ­nil svět? 🌍

To se zpí­vá v jed­né zná­mé sví­tá­kov­ce. A že se náš svět se za posled­ní roky změ­nil oprav­du dost! Resti­tu­ce, pře­chod k samo­fi­nan­co­vá­ní, slu­čo­vá­ní sbo­rů, pan­de­mie… Máme se bát? A co to pro nás jako pro mlá­dež vlast­ně zna­me­ná? 🙄

Naštěs­tí má naše cír­kev plán! Přes­ně řeče­no: Stra­te­gic­ký plán. Ten byl při­jat již v roce 2019 a jeho výhled počí­tá s rokem 2030. O co přes­ně jde? Jaká je naše budouc­nost? A plní­me plán? 📊

Jolan­du sice nemá­me, zato ale máme odbor­ní­ka na slo­vo vza­té­ho! O stra­te­gic­kém plá­nu a budouc­nos­ti ČCE nám totiž poví Roman Mazur👤

Roman je nejen praž­ský seni­or a nově zvo­le­ný člen budou­cí synod­ní rady, ale hlav­ně před­se­da Stra­te­gic­ké komi­se, kte­rá zmí­ně­ný plán při­pra­vo­va­la. 👩‍💼

Po struč­ném před­sta­ve­ní Stra­te­gic­ké­ho plá­nu ČCE bude pro­stor pro všech­ny zví­da­vé dota­zy, na kte­ré vám Roman rád odpo­ví. ❔

Star­tu­je­me v pon­dě­lí 21. červ­na! A pro­to­že jde­me s dobou, bude to onli­ne! Tak­že si v 18:00 nalaď­te zoo­míč­ky! 👩‍💻
https://cesnet.zoom.us/j/93106784037

A pro ty z vás, kte­ří chtě­jí při­jít nabrí­fe­ní, dopo­ru­ču­je­me podí­vat se, jak Stra­te­gic­ký plán vypa­dá:
👉 Stra­te­gic­ký plán ČCE – ÚCK – Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lář (ustredicce.cz)

Pro fajnšme­k­ry ješ­tě dopo­ru­ču­je­me člá­nek, kte­rý o SP Roman před dvě­ma lety napsal:
👉 Stra­te­gic­ký plán ČCE. Co bude dál po syno­du, kte­rý ten­to doku­ment při­jal? | (ceskybratr.cz)

Akci pořá­dá Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM)

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 7. června 2021.